Welke overlast

Geluid

Eén van de meest gehoorde klachten zijn geluid. Tot op 1500 meter afstand. Maar je moet ons niet geloven.
Er zijn voldoende studies en ervaringen van omwonenden.

‘Ja, windmolens maken wel degelijk geluid’, klinkt het op het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. ‘Als je dat bij de bron meet, gaat het om zo’n 105 decibel. Om preciezer te zijn: afhankelijk van het type windmolen kan het schommelen tussen 103 en 107 decibel. Daardoor zijn er ook in de omgeving van die windmolen toch zekere geluidsniveaus aanwezig.’

Hoe verder van de bron af, hoe stiller uiteraard het geluid. Ter illustratie: de 105 decibel die je aan de windmolen zelf meet, daalt op een afstand van 250 meter tot 45 decibel en op een afstand van 500 meter tot 39 decibel. Op 1000 meter blijft daar nog 32 decibel van over.

De relatie tussen windturbinegeluid en hinder is volgens de nota van de Nederlandse overheid eenduidiger: ‘Geluid van windturbines wordt eerder als hinderlijk ervaren dan geluid van verkeer of industrie.’

Een expert van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid licht die laatste conclusie verder toe: ‘Onderzoekers hebben in de nabijheid van bestaande windparken in Nederland en Zweden duizenden mensen bevraagd: in hoeverre bent u gehinderd door geluid van windturbines op een schaal van nul tot vijf? Die resultaten zijn vervolgens vergeleken met bestaande gelijkaardige onderzoeken voor weg-, trein- en luchtverkeer. Daaruit bleek dat windturbines als hinderlijker worden ervaren dan andere bronnen van omgevingslawaai bij gelijke geluidsbelastingsniveaus.’ 

Belangrijke vraag is: kan dat geluid als hinderlijk worden ervaren? Ja, zo blijkt, en dat gaat terug op het feit dat de wieken draaien. ‘Dat geeft elke seconde een geluidsdrukgolf. Onder andere het herhalende karakter hiervan kan als hinderlijk worden ervaren.’

Een interessante website hierover: https://www.mo.be/analyse/zijn-de-vlaamse-normen-voor-windmolens-strenger-dan-elders

Subjectief element

Dat je als omwonende geen geluidslast kan ondervinden van een windmolen in de buurt, klopt dus niet. Volgens het departement Leefmilieu, Natuur en Energie bestaat er op basis van wetenschappelijke literatuur een kans van ca. 10 tot 27 procent dat een omwonende binnen een zone van tweehonderdvijftig meter tot vijfhonderd meter rond een windturbine  hinder binnenshuis zal ondervinden van geluid van een windturbine. Pas vanaf ca. 1500 meter daalt die kans op hinder onder de één procent. Dergelijke statistieken gelden enkel bij benadering op populatieniveau, en kunnen per project door lokale factoren sterk verschillen.

Bron illustratie: departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

 

 

 

Slagschaduw

Vanuit het oogpunt van hinder voor omwonenden is slagschaduw het tweede belangrijkste effect van windturbines. ‘Op voorhand kan perfect berekend worden hoeveel slagschaduw er maximaal kan zijn, en waar die zich zal voordoen’, aldus de Vlaamse administratie. ‘In de regelgeving staat dan ook dat die slagschaduw zeer gedetailleerd berekend moet worden.’

Maar net als bij andere hinder moet je dit officieel gaan aantonen. Officieel wil zeggen dat je een studiebureau moet inhuren op eigen kosten en dan dit gaan aanvechten.

In Duitsland

 

 

De Duitse overheid geeft steeds minder bouwlicenties af. Dat komt voornamelijk doordat bijna overal waar wél licenties zijn afgegeven, er eindeloze vertraging ontstaat door rechtszaken en protesten! Ook daar beginnen ze namelijk door te krijgen dat vogels uit de lucht worden geslagen door die wieken en dat windturbines een zogeheten ‘infrageluid’ produceren. Dat zijn vrijwel onhoorbare laagfrequente geluidsgolven die vrijkomen door het draaien van de windturbines. Een gezin legt uit:

 

 

“In de herfst van 2013 werden de eerste windturbines gebouwd en binnen een maand waren we ziek. Kortademigheid, oor- en oogontsteking, slapeloosheid. Alle energie werd uit ons getrokken.”

 

 

Bron: https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/12/het-is-windstil-in-duitsland-bouw-windmolens-binnen-twee-jaar-80-procent-gedaald/

 

 

 

Ziek

 

 

Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen. Terwijl volgens het voorzorgprincipe de overheid kan ingrijpen, ook als klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn

 

 

Klachten wereldwijd

 

 

Een substantieel deel van omwonenden van windturbines rapporteert wereldwijd identieke klachten: chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, vertigo, visusklachten, luchtwegproblemen, tachycardie, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendige pulsaties of trillingen zowel slapend als in wakkere toestand.2 Als mogelijke oorzaken wordt gedacht aan het – deels hoorbare – geluid van turbines, de vibraties die voelbaar zijn, de slagschaduw op woningen, de (knipperende) lichten op de turbines en de visuele impact.
bron : https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm

De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO waarschuwt voor de gezondheidsrisico’s die windturbines opleveren voor omwonenden. 

De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft recent een rapport uitgebracht waarin zij voor het eerst bijzondere aandacht schenkt aan windturbinelawaai en waarin zij nu waarschuwt voor de gezondheidsrisico’s die windturbines opleveren voor omwonenden. 
 
De norm die de WHO stelt aan windturbinegeluid wordt, hoewel qua methodiek niet exact vergelijkbaar, in Vlaanderen structureel zwaar overschreden doordat de Vlaamse Vlaremwetgeving sterk verouderd is en nog uitgaat van verkeerde en inmiddels erg achterhaalde veronderstellingen, vooral betreffende de reikweidte van de overlast veroorzakende componenten van windturbinegeluid, de repeterende lage hoorbare en zeer lage onhoorbare maar vaak wel voelbare tonen  (infrageluid).
 
De Hoge Gezondheidsraad waarschuwde al in 2013 voor de risico’s.
 
Juist de lage tonen, het laagfrequent- en infrageluid, die de energetische hoofdmoot vertegenwoordigen van modern windturbinegeluid, ‘repetitief’  blijkt te zijn (een betere term is amplitudemodulerend) en daardoor effectief méér overlast geven dan gemiddeld verkeers- of industrielawaai, is hetgeen de milieuwetgeving niet beschouwt maar wel degelijk als risicovol gezien wordt door steeds meer gezondheidsinstanties.
 
De huidige Vlarem-wetgeving werd geschreven op vroegere kleine windmolens en berekeningswijzen zelfs uit 1996, en is met regelmaat zelfs nog versoepeld specifiek voor windturbinegeluid. Momenteel plaatst men echter factor 2-3 grotere industriële windturbines van 200m hoogte vaak nog dichter bij bewoning en nog hogere komen eraan.
 
Men is in een aantal landen om ons heen vroeger begonnen met windturbines en men heeft daar dan ook meer ervaring met de aanwezige risico’s voor de leefomgeving.  Grootschalige gezondheidsonderzoeken bij omwonenden zijn daar lopende. Minimumafstanden worden sterk verhoogd, verdubbeld in Duitsland, of men stopt zelfs, maar hier niet.
 
Er is behoefte aan duidelijke informatie en een humane wetgeving die rekening houdt met de problematiek van de huidige generatie windturbines en de daarbij behorende groeiende impact op de samenleving.
 

Waardevermindering eigendommen

Volgens officiele studie aan de KU Leuven meldt  De Tijd ‘Huis vlak bij windmolen 3,5 procent minder waard ‘

-> Concreet: indien een huis 300.000 euro waard is , verliest het 10 500 euro aan waarde !

Wie een huis wil verkopen in de schaduw van een windturbine, zal daar 3,5 procent minder voor krijgen dan een vergelijkbaar huis zonder de gigantische bouwsels in de buurt. Beschermd erfgoed in de buurt kan de waarde dan weer verhogen.

Dat zijn twee conclusies uit de ERA-KU Leuven Vastgoedindex.

Windmolens zijn niet overal populair. Op sommige plaatsen krijgen ze heel wat tegenstand van actiecomités. Slagschaduw, geluidsoverlast of esthetische overwegingen kunnen daarbij meespelen.”

bron https://www.tijd.be/netto/vastgoed/huis-vlak-bij-windmolen-3-5-procent-minder-waard/9973504.html

Dodelijk voor roofvogels, vleermuizen en trekvogels

Ook de natuur lijdt hieronder. Vleermuizen en roofvogels komen in de wieken terecht en sterven een vreselijk dood.  Ook trekvogels kunnen in deze windmolens terecht komen.  Ook het geluid en infrageluid is slecht voor alle levende wezens 

De ‘groene’ windturbine fungeert als ‘hakselaar’ van vele (ook beschermde) vogelsoorten, vleermuizen en insecten en tast daarmee de lokale biodiversiteit onbetwistbaar aan.

Steeds meer boeren getuigen van problemen met hun veestapel, gedragsverandering, misvormingen en misgeboorten
Quand les éoliennes menacent le betail, temoignage
Maar ook elders getuigen Franse boeren van over gelijkaardige problemen.

Maar ook het specifieke windmolengeluid, trillingen en de turbulentie verjagen veel diersoorten, die vaak nergens anders meer naar toe kunnen en dus definitief zullen verdwijnen.

Turbulentie, de werkelijke impact van moderne industriële windturbines op de samenleving / leefomgeving kan nogal
onderschat worden. Evenals de tekortkomingen van het huidige plaatsingsbeleid dat steunt op zwaar achterhaalde, niet nageleefde, zelfs mogelijk onwettig tot stand gekomen Vlaamse milieuwetgeving.

Recent Duits onderzoek laat zien dat de biodiversiteit te lijden heeft onder die windturbine-turbulentie, zelfs op grote
afstanden, met name de insecten, en daarmee mogelijk hele ecosystemen.
(Dr. Franz Trieb, Interference of Flying Insects and Windparks, Institut für Technische Thermodynamik, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt, DLR, Stuttgart)
Artikel in de Nederlandse krant, De Telegraaf
Relaas over de insecten en vogelsterfte veroorzaakt door windturbines, door een bezorgde burger op Youtube.

LANDSCHAPSBESCHERMING

In een arrest van het Grondwettelijk Hof heeft men recent besloten dat de LWAG’s, Landschappelijk Waardevolle Agrarische Gebieden weer als zodanig gezien moeten worden en de esthetische eisen die teniet gedaan werden in het vernietigde deel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening weer gaan gelden. Dit is een belangrijke zet en bemoeilijkt het plaatsen van windparken in die gebieden.